Obsah

Späť

Zmluvy 2017

číslo zmluvy názov zmluvná strana suma detail zmluvy Dátum zverejnenia
na RZOF
578/2017 Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl., Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.,Udiča č. 530, 018 01 Udiča.
IČO :45 348 430
9 820,44 € tu ku stiahnutiu .pdf, 215 kB 14.8.2017
574/2017 DODATOK č. 1
k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI
Z OBALOV zo dňa 22.6.2016
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 979 798, 0,00 €

dodatok Natur-Pack - tu ku stiahnutiu .pdf, 157 kB

11.8.2017
573/2017 Zámenná zmluva Mgr.Daniela Špániková, Zakvášov 1496/9, 017 07 Považská Bystrica 0,00 €
zamenna zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 780 kB
11.8.2017
560/2017 Hromadná licenčná zmluva UP/17/05754/003 _ 21.ročník Brvništské hody SOZA-slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454 0,00 € licencna zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,19 MB 4.8.2017
553/2017 Kúpna zmluva Pavol Chmulík, 018 12 Brvnište 470,Daniela Murcová,01812 Brvnište 180, Eva Počiatková, Rajčianská 5090/32,82107 Bratislava 558,93 € kupna zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 967 kB 2.8.2017
552/2017 Kúpna zmluva Pavol Chmulík, 018 12 Brvnište 470 972,72 € kupna zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 396 kB 2.8.2017
551/2017 Zmluva o dielo 

uzavretá podľa § 536 a násl., Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.,Udiča č. 530, 018 01 Udiča.
IČO :45 348 430
40 413,64 € zmuva o dielo - tu ku stiahnutiu .pdf, 951 kB 2.8.2017
500/2017 Nájomná zmluva JASES s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava,IČO: 43 812 589 12 700,00 € Nájomná zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,35 MB 13.7.2017
  Zmluva o združenej dodávke elektriny_kabíny TJ Slovan Brvnište Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčanke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:36 403 008 0,00 € Zmluva SSE - tu ku stiahnutiu .pdf, 3,9 MB 6.7.2017
483/2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení a realizácii podujatia 21.Brvništské hody,ktoré sa uskutoční 24.-.25.6.2017 v Brvništi Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici,Ul.Slovenských partizánov 1132/52,01701 Pov.Bystrica, IČO: 34059067 70,00 € Zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 782 kB 6.7.2017
472/2017 Darovacia zmluva OÚ/31/2017_finančný dar na podporu kultúrnej akcie 21.Brvništské hody PSL, a.s., Robotnícka ul., 01701 Považská Bystrica, IČO:31626599 200,00 € darovacia zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 375 kB 27.6.2017
469/2017 Darovacia zmluva_finančný príspevok na zabezpečenie 21.Brvništských hodov Združenie lesomajiteľov,pozemkové spoločenstvo Brvnište, IČO:00620963 100,00 € darovacia zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 169 kB 26.6.2017
467/2017 ZMLUVA O DIELO Č. 281/2017
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov_Zníženie energetickej náročnosti verejených budov-MŠ Brvnište
JASES s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava,IČO: 43 812 589 248 965,25 € zmluva o dielo - tu ku stiahnutiu .pdf, 8,6 MB 26.6.2017
422/2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku _ číslo zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10/56 _ Zberný dvor v obci Brvnište Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľ.Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO:42181810 0,00 € zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 31,85 MB
Dodatok č.1 - tu ku stiahnutiu .pdf, 31,85 MB

Dodatok č.1 - tu ku stiahnutiu .pdf, 938 kB
19.6.2017
441/2017 Zmluva o partnerstve a spolupráci na projekte Ekologická učebňa na Hlohoveckom zámku Občianske združenie Zámok Hlohovec, Sládkovičova 17, 920 01 Hlohovec 0,00 € Zmluva OZ Hlohovec - tu ku stiahnutiu pdf, 1,68 MB 14.6.2017
428/2017 Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a násl., Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s.r.o.,Udiča č. 530, 018 01 Udiča.
IČO :45 348 430
36 124,88 € Brvniste ZoD Rekonstrukcia MK v obci Brvniste - tu ku stiahnutiu .pdf, 296 kB 13.6.2017
348/2017 Zmluva o prevádzke webového sídla
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda, IČO:47192941 (399,- €+ DPH) 
478,80 €
GALILEO zmluva 2 - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,09 MB 1.6.2017
348/2017 Zmluva o vytvorení webového sídla
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda, IČO:47192941 (1230,- €+ DPH) 
1476,00 €
Galileo zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 3,08 MB 1.6.2017
/2017 Zmluva č.37116 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 3 000,00 € zmluva DPO - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,11 MB 30.5.2017
365/2017 Hromadná licenčná zmluva-Stavanie mája v obci Brvnište SOZA, Rastislavova 3, 821 05 Bratislava 2, IČO:00 178 454 0,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 2,23 MB 29.5.2017
319/2017 Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov uzavretá v zmysle §628-630 Občianskeho zákonníka Ing. Dagmar Mikudíková, 500,00 € darovacia zmluva - tu ku stiahnutiu .pdf, 328 kB 10.5.2017
282/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších zmien-externé riadenie Zberný dvor v obci Brvnište


 
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN,M. Nešporu 1186, 024 04 Kysucké Nové Mesto , IČO: 44475900 0,00 € Dodatok k zmluve - tu ku stiahnutiu .pdf, 803 kB 25.4.2017
248/2017 ZMLUVA č. 2017/0153
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE-21.Brvništské hody
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO : 36 126 624
1 500,00 €

ZMLUVA - tu ku stiahnutiu .pdf, 108 kB
PRILOHA - tu ku stiahnutiu .pdf, 104 kB

13.4.2017
240/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.16/2012 zo dňa 30.7.2012 Chudovský,a.s.,Žilinská 790/17, Považská Bystrica, IČO: 31564682 0,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 433 kB 12.4.2017
239/2017 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Brvnište Pavol Štefánik, Sládkovičova 1456/9a, 014 01 Bytča, IČO: 43467342 0,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 402 kB 11.4.2017
213/2017 Kúpna zmluva-obytný kontajner _ Zberný dvor v obci Brvnište STEEL MOUNTING, s.r.o., Gorkého 3,Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO:50 291 157 4 917,60 € KP ZMLUVA KONTAJNER - tu ku stiahnutiu .pdf, 5,01 MB
odstúpenie od zmluvy - tu ku stiahnutiu .pdf, 130 kB
7.4.2017
198/2017 ZMLUVA O DIELO
na vypracovanie projektovej dokumentácie-„Vodovod v obci Brvnište“,
ATELIÉR BUDO s.r.o., Trnovec 33, 908 51 Trnovec,
IČO : 47989017
2 400,00 € Zmluva o dielo - tu ku stiahnutiu .pdf, 149 kB 28.3.2017
197/2017 Zmluva o poskytnutí služieb-Publicita projektu "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Brvnište" Pixel Print s.r.o., Vyšný Orlík 47, 090 11 Vyšný Orlík, IČO: 50 557 050 262,91 € Zmluva o poskytnutí služieb - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,55 MB 28.3.2017
188/2017 Zmluva o reklamnom plnení -prenájom reklamnej plochy Anton Miškech, Považské Podhradie 409, 01701Považská Bystrica, IČO):14194651 500,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 410 kB 24.3.2017
179 /2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov - Zbervný dvor v obci Brvnište - stavebné práce" 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO: 45293619 83 469,90 € zmluva o dielo tu ku stiahnutiu .pdf, 2,37 MB
príloha k zmluve - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,25 MB
21.3.2017
175 /2017 Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších zmien-externé riadenie Zberný dvor v obci Brvnište


 
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN,M. Nešporu 1186, 024 04 Kysucké Nové Mesto , IČO: 44475900 3 450,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 1,03 MB 20.3.2017
160 /2017 ZMLUVA O DIELO č.01/2017 o technickej pomoci pri realizácii stavby, uzavretá podľa štvrtej hlavy, zmluva o dielo, § 631 a nasledujúcich, Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. - stavebný dozor projektu Zberný dvor v obci Brvnište Ing. Viliam LEJČÍK, stavebný dozor, 018 12 Brvnište 132 1 300,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 1,01 MB 10.3.2017
147/2017 ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU - predmet projektu zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu v obci Brvnište MP Profit PB , s.r.o.
Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
IČO : 50 068 849
1200,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 323 kB 8.3.2017
137/2017 Zmluva o reklamnom plnení uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák.č.513/1991 Zb.-Obchodý zákonník Danfoss Power Solutions a.s., Kukučínova 2148-84, 01701 Považská Bystrica
IČO: 31626572
150,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 458 kB 2.3.2017
167/2017 ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU-predmet projektu : „zlepšenie vybavenia Základnej školy v obci Brvnište“ MP Profit PB , s.r.o.
sídlo : Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
1200,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 211 kB 28.2.2017
83/2017 Dodatok č. č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
č. MSD-Brvnište-01
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava, IČO: 45 325 600
240,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 65,5 kB 14.2.2017
82/2017 Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce Brvnište 3R Group, s.r.o.,Pajorova 1161/6, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO:47005211 0,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 406 kB 14.2.2017
64/2017 Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby v sezóne 2017 Martin Belej, 018 12 Brvnište 119 20,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 661 kB 3.2.2017
 

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
uzavretá v súlade s ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník

 

ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 46017305
0,00 € tu ku stiahnutiu .pdf, 357 kB 30.1.2017
 

Zmluva o nájme nebytových prietorov č.2/17/TEL

TJ HRADIŠŤAN Jasenica, IČO 14224372

7,00 €

tu ku stiahnutiu

18.1.2017

633/2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/56 Ministerstvo ŽP SR, Námestie Ľ.Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO:42181810 252 970,26 € 1. Zmluva o poskytnuti NFP - tu ku stiahnutiu .pdf, 186 kB
2. Príloha č. 1 - tu ku stiahnutiu .pdf, 536 kB
3. Priloha č. 2 - tu ku stiahnutiu .pdf, 111 kB
4. Priloha č. 3 - tu ku stiahnutiu .pdf, 31 kB
5. Príloha č. 4 - tu ku stiahnutiu .pdf, 80 kB

6. priloha č. 5 - tu ku stiahnutiu .pdf, 36 kB
5.1.2017
638/2016 Kúpna zmluva podľa § 588 Občianskeho zákonníka Peter Polomík, 01812 Brvnište 378 438,90 € tu ku stiahnutiu .pdf, 436 kB 23.12.2016

Vyvesené: 16. 8. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť