Brvnište - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

Obec Brvnište má 9 poslancov obecného zastupiteľsva. Podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obecnému zastupitelstvu vyhranené právo rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti).

Poslanci obecného zastupiteľstva v našej obci:
1. Melánia Hanajíková
2. Ing. Jozef Harvánek
3. Ing. Peter Melicherík
4. Pavol Miniarík - zástupca starostky
5. Martin Priesečan                                                                                                                                 6. Daniel Šamaj
7. Alena Šištíková                                                                                                                          8. Mária Turičíková
9. Milena Užíková

Volebné obvody

Poslancom bol pridelený jeden volebný obvod (rozdelený podľa čísiel domov), ktorý budú počas celého volebného obdobia 2018 – 2022 monitorovať. Občania môžu svoje požiadavky, resp. dotazy smerovať k poslancovi, ktorý spadá do ich volebného obvodu. Minimálne raz štvrťročne budú tieto požiadavky zo strany občanov odprezentované poslancami na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Volebné obvody poslancov OZ Brvnište 2018-2022

1-66 a 602 ↔ Alena Šištíková
67-133 ↔ Ing. Jozef Harvánek
134-200 ↔ Ing. Peter Melicherík
201-267 ↔ Melánia Hanajíková
268-334↔ Mária Turičíková
335-401  ↔ Milena Užíková
402-468 a 605 ↔ Martin Priesečan
469-535 ↔ Pavol Miniarík
536 – 610  ↔ Daniel Šamaj

Komisie

– Stavebná komisia: 
• predseda: Pavol Miniarík
• členovia: Ing. Viliam Lejčík

– Komisia pre kultúru a školstvo:
• predseda: Mária Turičíková
• členovia: Melánia Hanajíková, Alena Šištíková

– Komisia pre šport:
• predseda: Ing. Peter Melicherík
• členovia: Martin Priesečan

– Komisia OVP:
• predseda: Milena Užíková
• členovia: Ing. Peter Melicherík

– Finančná komisia:
• predseda: Ing. Jozef Harvánek
• členovia: Jana Brezničanová, Ing. Andrea Nemčíková