Obec Brvnište
Brvnište

Dane

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Obec Brvnište vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Brvnište (ďalej len VZN), číslo 3/2023 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Brvnište.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ ZAHŔŇA:

 1. daň z pozemkov
 2. daň zo stavieb
 3. daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňovník musí podať daňové prieznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.

Predmet dane, daňovník, sadzba dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy sú uvedené vo VZN obce Brvnište číslo 4/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Brvnište. (Od 1.1.2024 platné VZN č. 3/2023).

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, ako aj každú zmenu do 30 dníodo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (kúpa, predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).

POTREBNÉ DOKLADY

Doklad preukazujúci nadobudnutie vlastnictva:

 • kúpna zmluva
 • list vlastníctva
 • kolaudačné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • darovacia zmluva
 • občiansky preukaz

VVYRUBENIE DANE

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

SPÔSOBY PLATENIA

 • bezhotovostným prevodom na účet obce
 • poštovou poukážkou na účet obce
 • v hotovosti do pokladne obce

Tlačivá na stiahnutie:

DAŇ ZA PSA

Obec Brvnište vyberá daň za psa na základe zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Brvnište (ďalej len VZN), číslo 2/2022 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa a dane za užívanie verejného priestranstva.

PREDMETOM DANE ZA PSA JE:

Pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou, alebo právnickou osobou.

PREDMETOM DANE ZA PSA NIE JE:

 • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
 • pes umiestnený v útulku zvierat,
 • pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutí

DAŇOVÁ POVINNOSŤ VZNIKÁ:

Prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

DAŇOVÁ POVINNOSŤ ZANIKÁ:

Prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo držiteľom psa.

POVINNOSTI DAŇOVNÍKA:

Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, resp. pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

SADZBA DANE ZA PSA:

Ročná sadzba dane je 7,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí aj za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

SPÔSOBY PREUKAZOVANIA VZNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI

 1. písomne ohlási na obecný úrad, že vlastní psa,
 2. osobne.

SPÔSOBY PREUKAZOVANIA ZÁNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI

 1. osobným oznámením na obecný úrad.

SPÔSOBY PLATENIA:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Brvništi,
 • prevodným príkazom na účet Obce Brvnište,
 • poštovou poukážkou.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce.

Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. FYZICKÁ OSOBA, ktorá má v obci Brvnište trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce Brvnište oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou (ďalej len „nehnuteľnosť“) alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.
 2. PRÁVNICKÁ OSOBA,  ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Brvnište na iný účel ako na podnikanie.
 3. Podnikateľ – FO a PO bez zamestnancov, FO – podnikateľ a PO so zamestnancami, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Brvnište na účel podnikania. Ak má osoba podľa odseku 2 pís. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c) fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v obci

Poplatník je POVINNÝ ohlásiť obci Brvnište do jedného mesiaca:

 • odo dňa povinnosti platiť poplatok,
 • odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti ako aj od skončenia obdobia určeného obcou Brvnište, za ktoré sa platil poplatok, ak došlo k zmene už ohlásených údajov,

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“),
b) ak je poplatníkom osoba podľa čl. 2 ods. 2 písm. b), c) alebo d) názov alebo obchodné meno, číslo alebo miesto podnikania, IČO,
c) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosť poplatníka,
d) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady odôvodňujúce zníženie alebo odpustenie poplatku.

ZNÍŽENIE POPLATKU

Správca poplatku zníži alebo odpustí poplatok (§ 82 zákona 582/2004 Z. z.) za obdobie, za ktoré poplatník na základe žiadosti požiada a preukáže splnenie podmienok na základe predložených dokladov:

a) Občanovi, ktorý má v obci trvalý pobyt, ale s rodinou žije dlhodobo v zahraničí sa sa poplatok nevyrubuje.
Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie cudzineckej polície, prípadne potvrdenie o pobyte v zahraničí z príslušného úradu.

b) Občanovi, ktorý sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce sa poskytne 30 % zľava z ročného poplatku.
Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na území Slovenskej republiky mimo mesta alebo v zahraničí, spolu s dokladom o ubytovaní.

c) Občanovi, ktorý sa z dôvodu výkonu trestu zdržiava počas celého zdaňovacie obdobia mimo územia obce sa poplatok nevyrubuje.

d) Občanovi, ktorý sa zdržiava mimo obce a prinesie doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej obci, v ktorej platí na základe prechodného pobytu, sa poplatok nevyrubí.

e) Študentovi, ktorý je z dôvodu štúdia ubytovaný mimo územia obce sa ročný poplatok zníži o 50 % z ročného poplatku.
Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie o návšteve školy a preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia.

Úľavu si poplatník uplatní na Obecnom úrade v Brvništi v termíne do 31. 01. spoplatňovacieho obdobia.

Po uplynutí stanovenej lehoty t. j. do 31. 01. spoplatňovacieho obdobia nárok na poskytnutie úľavy alebo oslobodenia od poplatku Z A N I K Á.

SPLATNOSŤ POPLATKU

Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

SPÔSOBY PLATENIA:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Brvništi,
 • prevodným príkazom na účet Obce Brvnište,
 • poštovou poukážkou.

Informácia

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní – čo by mal daňovník (dedič) vedieť

Vážení občania!

Od 1. 1. 2015  podľa § 18 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností je (dedič) daňový subjekt povinný podať najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal!

Pokiaľ  ide o  vyrubenie dane z  nehnuteľností,  správca  dane  vyrubí  dedičovi  (alebo pri dohode spoluvlastníkov zástupcovi, ktorý podá  priznanie k dani z nehnuteľností) rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť , až do konca  príslušného zdaňovacieho obdobia v prípade, ak nevyrubil daň z nehnuteľností poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušný kalendárny rok podľa stavu k 1. januáru.

V praxi to  znamená, že ak poručiteľ zomrel napr. 2. 2. 2016 a právoplatné osvedčenie o dedičstve bolo vydané napr.  2. 7. 2016, dedičovi, ktorý zdedil nehnuteľnosť v katastrálnom území Brvnište, (rodinný dom, pozemky,…) vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností  k  1. augustu 2016 (1. deň mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti). Dedič je v tomto prípade povinný podať priznanie  k dani  z  nehnuteľností  najneskôr  do  31. augusta 2016.  Správca  dane  v tomto prípade na základe podaného priznania  vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi (prípadne spoločnému zástupcovi) od 1. augusta do 31.12.2016, t.j. na 5 mesiacov.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava

Zajtra má meniny Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:75
TÝŽDEŇ:75
CELKOM:507409

WiFi4EU

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Zberný dvor

Zberný dvor - otváracie hodiny

Natur-pack

Nakladanie s odpadmi

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 20. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 10 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 22/11 °C
streda 22. 5. slabý dážď 19/13 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 20/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v máji neprší, jún sucho /to/ dovŕši.