Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2021

VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Stiahnuté: 18x | 02.02.2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 41x | 28.04.2020

Návrh VZN 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište Stiahnuté: 28x | 03.07.2020

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 41x | 19.02.2020

Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 19x | 01.12.2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 43x | 19.10.2020

VZN č. 2_2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište Stiahnuté: 24x | 03.12.2020

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 24x | 18.12.2020

2019

Návrh VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Stiahnuté: 118x | 31.07.2019

Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 108x | 02.12.2019

Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 74x | 02.12.2019

VZN 1/2019 Stiahnuté: 136x | 15.05.2019

VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Stiahnuté: 126x | 21.08.2019

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 78x | 17.12.2019

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 86x | 17.12.2019

2018

Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 184x | 19.06.2018

Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 180x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 159x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 158x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 5/2018 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 138x | 07.12.2018

Stránka