Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2021

Návrh VZN 2_2021 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 12x | 05.04.2021

VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Stiahnuté: 26x | 02.02.2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 47x | 28.04.2020

Návrh VZN 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište Stiahnuté: 36x | 03.07.2020

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 50x | 19.02.2020

Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 29x | 01.12.2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 51x | 19.10.2020

VZN č. 2_2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište Stiahnuté: 31x | 03.12.2020

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 36x | 18.12.2020

2019

Návrh VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Stiahnuté: 131x | 31.07.2019

Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 119x | 02.12.2019

Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 83x | 02.12.2019

VZN 1/2019 Stiahnuté: 146x | 15.05.2019

VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Stiahnuté: 135x | 21.08.2019

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 86x | 17.12.2019

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 99x | 17.12.2019

2018

Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 195x | 19.06.2018

Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 194x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 170x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 168x | 30.11.2018

Stránka