Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2017

Návrh VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 1266x | 30.11.2017

VZN č.1/2017 o umiestňovaní plagátov na území obce Brvnište Stiahnuté: 1265x | 13.10.2017

VZN č.2/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 1143x | 15.12.2017

2016

Návrh VZN č. 1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 116x | 10.07.2017

Návrh VZN č. 2-2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 170x | 10.07.2017

Návrh VZN č.3-2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského ihriska na území obce Brvnište Stiahnuté: 277x | 10.07.2017

Návrh VZN č.4-2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 129x | 10.07.2017

Návrh VZN č.5-2016 o miestnom poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 195x | 10.07.2017

Návrh VZN č.6-2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 112x | 10.07.2017

VZN č. 6-2016- o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 145x | 10.07.2017

VZN č.1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa_povinná šk.dochádzka Stiahnuté: 143x | 10.07.2017

VZN č.2-2016 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 153x | 10.07.2017

VZN č.4-2016-o-poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 119x | 10.07.2017

VZN č.5-2016 – o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 116x | 10.07.2017

2015

VZN č. 1-2015 o zrušení ZŠ Brvnište 388 a MŠ Brvnište č.417, zriadení ZŠ s MŠ Brvnište č.388, a o určení jej školského obvodu Stiahnuté: 168x | 10.07.2017

VZN č. 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 142x | 10.07.2017

VZN č. 4-2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 166x | 10.07.2017

VZN č. 5-2015 o poplatku za tuhé komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 118x | 10.07.2017

VZN č.3-2015- UPN Brvnište Stiahnuté: 213x | 10.07.2017

2014

VZN č. 1-2014 o trhovom poriadku obce Brvnište Stiahnuté: 140x | 10.07.2017

Stránka