Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2020

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 22x | 28.04.2020

Návrh VZN 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište Stiahnuté: 18x | 03.07.2020

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 24x | 19.02.2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 31x | 19.10.2020

2019

Návrh VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Stiahnuté: 103x | 31.07.2019

Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 94x | 02.12.2019

Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 62x | 02.12.2019

VZN 1/2019 Stiahnuté: 124x | 15.05.2019

VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Stiahnuté: 115x | 21.08.2019

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 65x | 17.12.2019

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 71x | 17.12.2019

2018

Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 169x | 19.06.2018

Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 165x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 149x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 144x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 5/2018 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 128x | 07.12.2018

Návrh VZN č. 6/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 131x | 30.11.2018

VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 153x | 04.10.2018

VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište Stiahnuté: 182x | 18.12.2018

VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 139x | 18.12.2018

Stránka