Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2019

Návrh VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Stiahnuté: 47x | 31.07.2019

VZN 1/2019 Stiahnuté: 72x | 15.05.2019

VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Stiahnuté: 34x | 21.08.2019

2018

Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 110x | 19.06.2018

Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 86x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 83x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 80x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 5/2018 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 75x | 07.12.2018

Návrh VZN č. 6/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 77x | 30.11.2018

VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 106x | 04.10.2018

VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište Stiahnuté: 75x | 18.12.2018

VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 69x | 18.12.2018

VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 82x | 18.12.2018

VZN č. 5/2018 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 69x | 18.12.2018

VZN č. 6/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 85x | 18.12.2018

2017

Návrh VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 6955x | 30.11.2017

VZN č.1/2017 o umiestňovaní plagátov na území obce Brvnište Stiahnuté: 6956x | 13.10.2017

VZN č.2/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 6823x | 15.12.2017

2016

Návrh VZN č. 1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 191x | 10.07.2017

Návrh VZN č. 2-2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 269x | 10.07.2017

Stránka