Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2021

Návrh VZN 2_2021 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 65x | 05.04.2021

Návrh VZN 5_2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 22x | 01.12.2021

Návrh VZN 6_2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Stiahnuté: 17x | 30.11.2021

Návrh VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 18x | 30.11.2021

Návrh VZN obce Brvniište č. 3/2021 o spôsobe náhradného odvádzaniia odpadových vôd a o zneškodňovaníí obsahu žúmp na územíí obce Brvniište Stiahnuté: 14x | 16.11.2021

VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia Stiahnuté: 70x | 02.02.2021

VZN č. 2_2021 o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 44x | 04.06.2021

VZN č. 3/2021 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Brvnište Stiahnuté: 19x | 17.12.2021

VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Brvnište Stiahnuté: 23x | 17.12.2021

VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište Stiahnuté: 29x | 17.12.2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 71x | 28.04.2020

Návrh VZN 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište Stiahnuté: 62x | 03.07.2020

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 78x | 19.02.2020

Návrh VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 54x | 01.12.2020

VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk Stiahnuté: 79x | 19.10.2020

VZN č. 2_2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Brvnište Stiahnuté: 52x | 03.12.2020

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 77x | 18.12.2020

2019

Návrh VZN č. 2/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Stiahnuté: 163x | 31.07.2019

Návrh VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 143x | 02.12.2019

Návrh VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 112x | 02.12.2019

Stránka