Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2018

VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 158x | 04.10.2018

VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište Stiahnuté: 205x | 18.12.2018

VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 148x | 18.12.2018

VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 140x | 18.12.2018

VZN č. 5/2018 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 131x | 18.12.2018

VZN č. 6/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 204x | 18.12.2018

2017

Návrh VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 7029x | 30.11.2017

VZN č.1/2017 o umiestňovaní plagátov na území obce Brvnište Stiahnuté: 7008x | 13.10.2017

VZN č.2/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 6878x | 15.12.2017

2016

Návrh VZN č. 1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 238x | 10.07.2017

Návrh VZN č. 2-2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 339x | 10.07.2017

Návrh VZN č.3-2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského ihriska na území obce Brvnište Stiahnuté: 424x | 10.07.2017

Návrh VZN č.4-2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 239x | 10.07.2017

Návrh VZN č.5-2016 o miestnom poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 300x | 10.07.2017

Návrh VZN č.6-2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 207x | 10.07.2017

VZN č. 6-2016- o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 244x | 10.07.2017

VZN č.1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa_povinná šk.dochádzka Stiahnuté: 231x | 10.07.2017

VZN č.2-2016 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 271x | 10.07.2017

VZN č.4-2016-o-poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 209x | 10.07.2017

VZN č.5-2016 – o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 209x | 10.07.2017

Stránka