Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2019

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 139x | 17.12.2019

2018

Návrh VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 213x | 19.06.2018

Návrh VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 218x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 187x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 196x | 30.11.2018

Návrh VZN č. 5/2018 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 158x | 07.12.2018

Návrh VZN č. 6/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 160x | 30.11.2018

VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 175x | 04.10.2018

VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brvnište Stiahnuté: 252x | 18.12.2018

VZN č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 168x | 18.12.2018

VZN č. 4/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 168x | 18.12.2018

VZN č. 5/2018 o dani za psa a užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 149x | 18.12.2018

VZN č. 6/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 249x | 18.12.2018

2017

Návrh VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 7052x | 30.11.2017

VZN č.1/2017 o umiestňovaní plagátov na území obce Brvnište Stiahnuté: 7029x | 13.10.2017

VZN č.2/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 6902x | 15.12.2017

2016

Návrh VZN č. 1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 262x | 10.07.2017

Návrh VZN č. 2-2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 368x | 10.07.2017

Návrh VZN č.3-2016, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok detského ihriska na území obce Brvnište Stiahnuté: 452x | 10.07.2017

Návrh VZN č.4-2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 258x | 10.07.2017

Stránka