Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2016

Návrh VZN č.5-2016 o miestnom poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad Stiahnuté: 333x | 10.07.2017

Návrh VZN č.6-2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 227x | 10.07.2017

VZN č. 6-2016- o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 266x | 10.07.2017

VZN č.1-2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa_povinná šk.dochádzka Stiahnuté: 250x | 10.07.2017

VZN č.2-2016 o nakladaní s KO a DSO Stiahnuté: 296x | 10.07.2017

VZN č.4-2016-o-poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 234x | 10.07.2017

VZN č.5-2016 – o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 223x | 10.07.2017

2015

VZN č. 1-2015 o zrušení ZŠ Brvnište 388 a MŠ Brvnište č.417, zriadení ZŠ s MŠ Brvnište č.388, a o určení jej školského obvodu Stiahnuté: 394x | 10.07.2017

VZN č. 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 291x | 10.07.2017

VZN č. 4-2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 301x | 10.07.2017

VZN č. 5-2015 o poplatku za tuhé komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 222x | 10.07.2017

VZN č.3-2015- UPN Brvnište Stiahnuté: 404x | 10.07.2017

2014

VZN č. 1-2014 o trhovom poriadku obce Brvnište Stiahnuté: 283x | 10.07.2017

VZN č. 3-2014 o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch Stiahnuté: 261x | 10.07.2017

VZN č. 4-2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 246x | 10.07.2017

VZN č. 5-2014 o nakladani s KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 185x | 10.07.2017

2013

VZN č.2-2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Brvnište Stiahnuté: 174x | 10.07.2017

VZN č.3-2013 o dani za psa a o dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 291x | 10.07.2017

VZN č.4-2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 203x | 10.07.2017

2012

VZN č.1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 176x | 10.07.2017

Stránka