Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenie

2015

VZN č. 1-2015 o zrušení ZŠ Brvnište 388 a MŠ Brvnište č.417, zriadení ZŠ s MŠ Brvnište č.388, a o určení jej školského obvodu Stiahnuté: 346x | 10.07.2017

VZN č. 2-2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 261x | 10.07.2017

VZN č. 4-2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 277x | 10.07.2017

VZN č. 5-2015 o poplatku za tuhé komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 204x | 10.07.2017

VZN č.3-2015- UPN Brvnište Stiahnuté: 381x | 10.07.2017

2014

VZN č. 1-2014 o trhovom poriadku obce Brvnište Stiahnuté: 240x | 10.07.2017

VZN č. 3-2014 o zásadách tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytových domoch Stiahnuté: 242x | 10.07.2017

VZN č. 4-2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 220x | 10.07.2017

VZN č. 5-2014 o nakladani s KO a DSO na území obce Brvnište Stiahnuté: 166x | 10.07.2017

2013

VZN č.2-2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Brvnište Stiahnuté: 152x | 10.07.2017

VZN č.3-2013 o dani za psa a o dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 273x | 10.07.2017

VZN č.4-2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 165x | 10.07.2017

2012

VZN č.1-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 158x | 10.07.2017

VZN č.2-2012 o dani za psa a o dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 159x | 10.07.2017

VZN č.3-2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Brvnište Stiahnuté: 223x | 10.07.2017

VZN č.4-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 154x | 10.07.2017

2003

VZN č.1-2003 o chove zvierat Stiahnuté: 168x | 10.07.2017

Stránka