Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

Obec Brvnište má 9 poslancov obecného zastupiteľsva. Podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obecnému zastupitelstvu vyhranené právo rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti).

Poslanci obecného zastupiteľstva v našej obci:
1. Mgr. Nadežda Babiarová
2. Dagmar Bednárová
3. Štefan Francisty
4. Mgr. Ľubica Hároníková
5. Pavol Háronik
6. Peter Holiš
7. Ing. Peter Melicherík
8. Pavol Miniarík – zástupca starostky
9. Štefan Zelenák

Volebné obvody

Poslancom bol pridelený jeden volebný obvod (rozdelený podľa čísiel domov), ktorý budú počas celého volebného obdobia 2014 – 2018 monitorovať. Občania môžu svoje požiadavky, resp. dotazy smerovať k poslancovi, ktorý spadá do ich volebného obvodu. Minimálne raz štvrťročne budú tieto požiadavky zo strany občanov odprezentované poslancami na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Volebné obvody poslancov OZ Brvnište 2014-2018

1-66 a 602 ↔  Mgr. Ľubica Hároníková
67-133 ↔  Pavol Háronik
134-200 ↔  Dagmar Bednárová
201-267 ↔  Mgr. Nadežda Babiarová
268-334↔  Štefan Francisty
335-401  ↔  Pavol Miniarík
402-468 a 605 ↔  Ing. Peter Melicherík
469-535 ↔  Peter Holiš
536 – 610  ↔  Štefan Zelenák

Komisie

– Stavebná komisia: 
• predseda: Pavol Miniarík
• členovia: Ing. Viliam Lejčík, Ing. Eva Janičíková

– Komisia pre kultúru:
• predseda: Peter Holiš
• členovia: Štefan Francisty, Dagmar Bednárová

– Komisia pre školstvo:
• predseda: Mgr. Ľubica Hároníková
• členovia: Mgr. Nadežda Babiarová, Dagmar Bednárová

– Komisia pre šport:
• predseda: Štefan Zelenák
• členovia: Ing. Peter Melicherík, Pavol Háronik, Štefan Francisty

– Komisia OVP:
• predseda: Pavol Miniarík
• členovia: Štefan Francisty, Štefan Zelenák

– Finančná komisia:
• predseda: Jana Brezničanová
• členovia: Ing. Andrea Nemčíková, Mgr. Nadežda Babiarová